rEGULAMIN

Data publikacji: 08.04.2024

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Postanowienie ogólne
1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego Fronty ze sklejki działającego pod adresem internetowym frontyzesklejki.pl (dalej: „Sklep”).
2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep jest własnością DITTA Polska Aleksandra Bors, NIP 6462449424, REGON 2410591481, adres 43-100 Tychy ul. Dojazdowa 1 (dalej: „Sprzedawca” lub ,,Usługodawca”).
4. Sklep internetowy jest dostępny w domenie frontyzesklejki.pl/sklep (nazwa) i na odpowiednich podstronach, prowadzonych przez Sprzedawcę.
5. W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca:
1) prowadzi sprzedaż Towarów fizycznych, które mogą być nabywane przez Kupujących;
2) dostarcza Użytkownikom Usługę Konta;
3) dostarcza Subskrybentom Newsletter
6. Sprzedawca jest podatnikiem VAT.
7. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i Plików Cookies zamieszczonych na Stronie internetowej https://frontyzesklejki.pl/polityka-prywatnosci/. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy ze Sprzedawcą (zarówno Umowy Sprzedaży jak i Umowy Dostępu do Newslettera) jest akceptacja postanowień Regulaminu. Klient poprzez akceptację postanowień Regulaminu wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
8. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.
9. Sprzedawca udostępnia Regulamin nieodpłatnie Klientowi przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub jego wydruk.
10. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.
11. Treści Cyfrowe oraz wszelkie pozostałe materiały, teksty, opisy, materiały wideo, grafiki, logotypy zamieszczone w Sklepie, są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa.

Definicje
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Klient – Kupujący, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, a także Użytkownik lub Subskrybent;

Kupujący – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

Użytkownik – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która założyła Konto w Sklepie;

Subskrybent – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o dostarczanie Newslettera lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;

Sprzedawca/Usługodawca – DITTA Polska Aleksandra Bors, NIP 6462449424, REGON 2410591481, adres 43-100 Tychy ul. Dojazdowa 1

Sklep/Serwis – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym frontyzesklejki.pl

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Usługa cyfrowa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności usługa polegająca na dostarczaniu Newslettera lub Usługa Konta;

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą;

Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;

Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta przez Klienta;

Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów;

Towar (Towar fizyczny) – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, którą może nabyć Kupujący;

Treści Cyfrowe – wszystkie treści cyfrowe oferowane za pośrednictwem Sklepu, zawierające teksty, obrazy, grafiki, materiały video, zdjęcia lub dźwięki, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Są to jednocześnie dane, na podstawie których za pomocą odpowiedniego oprogramowania i sprzętu, można po przetworzeniu uzyskać określoną informację;

Dzień – rozumie się przez to dzień kalendarzowy;

Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego;

Umowa o dostarczanie Newslettera – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach Konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Subskrybentowi Newsletter przez czas nieoznaczony, a Subskrybent zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy dane osobowe;

Newsletter – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach Konsumenta, obejmująca informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności Sprzedawcy, w tym informacje o nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie;

Umowa o dostarczanie Usługi Konta – umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach Konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać na rzecz Użytkownika Usługę Konta przez czas nieoznaczony, a Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy dane osobowe;

Usługa Konta – usługa cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach Konsumenta, polegająca na utworzeniu i utrzymywaniu przez Sprzedawcę Konta na rzecz Użytkownika;

Checkbox (przycisk wyboru) – element formularza stanowiący małe kwadratowe pole, które można zaznaczyć, służące do składania oświadczenia woli przez Klienta;

Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.);

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

DSA – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).

Kontakt ze sklepem
W każdej sprawie związanej z Zamówieniem bądź funkcjonowaniem Sklepu należy kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą wybranej dostępnej formy komunikacji:
za pośrednictwem e-mail na adres: biuro@frontyzesklejki.pl ,
za pośrednictwem telefonu pod numerem: +48 535 100 119
za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu.
Wymagania techniczne
W celu korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Towary, niezbędne są:
urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową umożliwiające wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,
połączenie z siecią internet,
aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
włączona obsługa plików cookies,
zainstalowany program FlashPlayer.
W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.
Przed skorzystaniem ze Sklepu, Klient obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie.
Zasady korzystania ze sklepu
Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami. Klient jest zobowiązany do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego zgodnie z udzieloną licencją oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.
Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia do chwili uaktywnienia przycisku „Kupuję i płacę”.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku:
1) nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia Formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
2) nieotrzymania wpłaty w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności z góry).
Brak poinformowania Sprzedawcy o zmianie danych wskazanych przez Klienta w Formularzu Zamówienia skutkuje uznaniem, iż jakiekolwiek informacje przekazane przez Sprzedawcę w oparciu o ww. dane zostały otrzymane przez Klienta i mógł on zapoznać się z ich treścią.
Zakładanie konta w sklepie
Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych login i hasło
Założenie Konta w Sklepie jest darmowe i opcjonalne.
Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.
Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w Regulaminie.
Umowa sprzedaży towaru fizycznego
W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru lub Towarów fizycznych oferowanych w Sklepie, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
wejść na stronę internetową Sklepu;
wejść w zakładkę wybranego Towaru fizycznego i kliknąć opcję ,,dodaj do koszyka”;
wejść w zakładkę ,,zobacz koszyk”;
opcjonalnie wybrać ilość produktów oraz kliknąć opcję ,,zaktualizuj koszyk”;
opcjonalnie wpisać kod kuponu i kliknąć opcję ,,wykorzystaj kupon”;
kliknąć opcję ,,przejdź do płatności”;
zalogować się do Konta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
imię i nazwisko lub nazwę firmy;
kraj/region;
adres poczty elektronicznej;
numer telefonu;
adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
adres dostawy (jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej);
opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);
sposób płatności;
sposób dostawy;
opcjonalnie dodać uwagi do Zamówienia;
wybrać sposób płatności;
opcjonalnie – w przypadku braku utworzonego Konta zaznaczyć Checbox’a ,,Stworzyć konto?”;
opcjonalnie zaznaczyć Checbox’a ,,Wysłać na inny adres?” oraz podać adres do wysyłki Towaru,
obowiązkowo zaznaczyć Checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
opcjonalnie – zaznaczyć Checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera;
kliknąć opcję ,,Kupuję i Płacę” a następnie dokonać zapłaty za Towar lub Towary zgodnie z wybranym sposobem płatności.
Kupujący ma świadomość i rozumie, że dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, zawiera ze Sprzedawcą Umowę co wiąże się po stronie Kupującego z obowiązkiem zapłaty.
Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej pod podany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży. Jeżeli Zamówienie zostało wcześniej opłacone przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
W przypadku przekazania Zamówienia do realizacji, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej pod podany przez niego adres poczty elektronicznej.
Jeżeli złożone Zamówienie, w stosunku do którego Kupujący wybrał opcję płatności za Towar przed jego dostarczeniem, nie zostanie opłacone w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży i anulować Zamówienie w terminie 7 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży i anulowanie Zamówienia następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę stosownego oświadczenia pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego.
Formy płatności
1. Aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie w chwili wyrażenia przez Kupującego woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
2. Możliwe są następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) płatności online PayU S.A.;
3. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności z góry (przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą) Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. W sytuacji, kiedy Kupujący chce otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest do wskazania w Formularzu Zamówienia podatkowy numer identyfikacyjny (NIP). Faktura VAT zostanie wysłana na podany przez Kupującego adres e‑mail, na co Kupujący wyraża zgodę.
5. Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą Płatności. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z zasadami Operatorów płatności.
6. Przyjmuje się, że dzień zapłaty to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Ceny
1. Ceny Towarów zamieszczonych w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto, co oznacza, że zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, m.in. podatek VAT.
2. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
3. Sprzedawca udostępnia informacje o najniższej cenie danego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny.
4. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w Sklepie w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
5. Sprzedawca nie korzysta z narzędzi zewnętrznych dostawców, aby zrealizować wymagania w zakresie cen, promocji i obniżek oraz ich prezentacji na stronie i podstronach Sklepu internetowego.

Dostawa towaru fizycznego
1. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów dostarczenia Towaru fizycznego:
1) Paczkomaty InPost -16zł;
2) Orlen Paczka -15zł;
3) Kurier Inpost – 17zł;
4) Kurier DPD – 18zł;
Nie oferujemy wysyłki za pobraniem. Dostawa przesyłek kurierskich i paczkomatowych trwa max. do 2 dni roboczych od momentu wysyłki.
Zamówiony towar jest wysyłany w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności.
2. Sprzedawca realizuje wysyłkę Towarów pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dostawa Towaru lub Towarów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
4. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.
5. Wysyłka Towaru następuje w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności za Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy – w przypadku dokonania przez Kupującego zapłaty ceny za Towar lub Towary przed dostarczeniem (płatność z góry);
6. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar fizyczny zgodny z Umową Sprzedaży.
7. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar fizyczny zgodny z Umową Sprzedaży.
8. W przypadku braku wysyłki Towaru w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, lub w przypadku braku powiadomienia Kupującego o gotowości Zamówienia do odbioru w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej, Kupujący wzywa Sprzedawcę do jego wysłania lub przygotowania do odbioru. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w Regulaminie. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle Zamówienia lub nie przygotuje Zamówienie do odbioru niezwłocznie po otrzymaniu wezwania albo w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym z Kupującym terminie, Kupujący może odstąpić od Umowy.
9. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia Sprzedawcy przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w Regulaminie.
10. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu ceny zapłaconej przez Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
11. Postanowienia ust. 9-11 powyżej nie dotyczą Kupujących będących Przedsiębiorcami.

Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wejścia w posiadanie Towaru fizycznego przez niego lub wskazaną przez niego osobę trzecią niebędącą przewoźnikiem, odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży wykonuje się poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie Sprzedawcy Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej.
5. Skutki odstąpienia od umowy:
1) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
2) Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może odesłać Towar na adres magazynu:
Makana Sp. z o.o. Zielniczki 5
63-000 Środa Wielkopolska
Tel.: 509-055-444
3) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
4) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru fizycznego. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ust. 1 ustawy o Prawach Konsumenta.
7. Postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Procedura rozpatrywania reklamacji
1. Procedurę rozpatrywania reklamacji jest wspólna dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy.
2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@frontyzesklejki.pl
3. Przesłanie lub zwrot Towaru w ramach reklamacji może nastąpić na adres: ul.Cybernetyki 7h/52, 02-677 Warszawa
4. Niniejsze postanowienia dotyczą wyłącznie niezgodności Towaru fizycznego z Umową Sprzedaży, której stroną jest Kupujący będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
5. Zaleca się podanie w opisie reklamacji:
1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;
2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia;
3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
6. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
7. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Towar) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
9. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w ustawie Kodeks Cywilny, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Towaru z Umową Sprzedaży:
1) w przypadku reklamacji Towaru zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
2) W przypadku reklamacji Towaru zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

Umowa o dostarczenie newslettera
1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera, Klient powinien wykonać następujące czynności:
1) wejść na stronę internetową Sklepu;
2) w znajdującym się na stronie internetowej Sklepu formularzu wpisać adres poczty elektronicznej;
3) obowiązkowo zaznaczyć Checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera, zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
4) kliknąć opcję „Dołączam”.
2. Kliknięcie opcji „Dołączam” jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta Umowy o dostarczanie Newslettera.
3. Umowa o dostarczanie Newslettera może zostać zawarta także poprzez zaznaczenie Checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera podczas zawierania Umowy Sprzedaży. W takim przypadku, Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest w chwili zawarcia ww. Umowy.
4. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
5. Usługodawca informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że:
1) Newsletter nie podlega aktualizacji;
2) częstotliwość oraz terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone i zależą od aktualnej sytuacji Usługodawcy.
6. Dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, pod adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.
7. Subskrybent może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach Konsumenta, Subskrybent będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
8. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, wymaga złożenia Usługodawcy przez Subskrybenta stosownego oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać złożone poprzez:
1) kliknięcie przez Subskrybenta w link umożliwiający rezygnację z otrzymywana Newslettera, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem;
2) wysłanie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera albo o jej wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej.
9. Usługodawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera niezwłocznie po dokonaniu przez Subskrybenta jednej z czynności wskazanych w ust. 8 powyżej.

Zmiana usługi konta
1. Usługodawca może dokonać zmiany Usługi Konta w przypadku:
1) konieczności dostosowania Usługi Konta do nowopowstających urządzeń lub oprogramowania używanych przez Użytkowników do korzystania z Usługi Konta;
2) podjęcia przez Usługodawcę decyzji o usprawnieniu Usługi Konta poprzez dodanie do niej nowych funkcjonalności lub modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności;
3) prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Usługi Konta do aktualnego stanu prawnego.
2. Zmiana Usługi Konta nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Klienta.
3. Usługodawca informuje Użytkowników o dokonanej zmianie Usługi Konta poprzez umieszczenie na Koncie komunikatu informującego o zmianach. Informacja o dokonanej zmianie może być przesłana Użytkownikom także za pomocą poczty elektronicznej.
4. Jeżeli zmiana Usługi Konta będzie istotnie i negatywnie wpływała na dostęp Użytkownika do Usługi Konta, Usługodawca zobowiązany jest poinformować Użytkownika o:
1) właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz
2) prawie do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dnia dokonania zmiany.
5. Informację, o której mowa w ust. 4 powyżej, Usługodawca przesyła Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż na 7 dni przed dokonaniem zmiany.
6. Wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Usługi Konta na podstawie ust. 4 pkt 2 powyżej następuje poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o dostarczanie Usługi Konta. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w Regulaminie. Usługodawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych i zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Newslettera.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień oraz polityka plików cookies, zostały opisane w Polityce Prywatności i Plików Cookies dostępnej pod adresem: https://frontyzesklejki.pl/polityka-prywatnosci

Własność intelektualna sprzedawcy
1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w szczególności:
1) nazwa Sklepu;
2) logo Sklepu;
3) zdjęcia i opisy Produktów;
4) zasady działania strony internetowej Sklepu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych
– podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.
2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

Oceny i opinie
1. Klient, który dokonał zakupu Towaru w Sklepie może wystawić opinię lub ocenę.
2. Wystawienie przez Klienta oceny lub opinii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie jej w ramach Sklepu i w celach określonych przez Sprzedawcę.
3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Sklepie i na podstronach Sklepu opinie były rzetelne i pochodziły od osób, które są rzeczywistymi klientami Sklepu.
4. Jeśli opinia budzi wątpliwości Sprzedawcy, nie jest prezentowana w ramach Sklepu. Weryfikacja opinii następuje m.in. poprzez kontakt z autorem opinii. Autor opinii, która nie została opublikowana albo została usunięta przez Sprzedawcę, ma możliwość skontaktowania się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sytuacji i ustalenia przyczyn.
5. Sprzedawca nie ma obowiązku publikowania wszystkich opinii w Sklepie i ma prawo usunięcia opinii według swojego uznania. Może też publikować opinie wybrane.

Definicje, procedury, obowiązki i uprawnienia związane z DSA
1. Sprzedawca jest dostawcą Usług pośrednich w rozumieniu DSA, oferującym usługi hostingu.
2. Usługi pośrednie świadczone przez Sprzedawcę polegają na umożliwieniu Klientom Sklepu zamieszczenia Treści w ramach Serwisu, takich jak:
1) komentarze,
2) opinie i oceny,
3. Definicje użyte w treści niniejszego paragrafu oznaczają:
Administrator – Sprzedawca w rozumieniu Regulaminu;
Odbiorca usługi – Klient lub Użytkownik lub osoba korzystająca z usług pośrednich lub innych usług społeczeństwa informacyjnego dostarczanych przez Administratora, w tym Sklepu, w szczególności w celu poszukiwania informacji lub udostępniania jej;
Treści – wszelkie informacje przekazywane przez Klienta w dowolnej formie w ramach Sklepu;
Nielegalne Treści – informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży Towarów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa;
Moderacja Treści – działania, bez względu na to czy są one zautomatyzowane, podejmowane przez Administratora lub współpracujących z nim dostawców usług pośrednich, polegające na kontrolowaniu materiałów udostępnianych przez różnych użytkowników i reagowaniu w razie potrzeb;
Usługa pośrednia – jedna z następujących usług społeczeństwa informacyjnego świadczona przez Administratora:
1) usługa „zwykłego przekazu” polegająca na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej;
2) usługa „cachingu” polegająca na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi, obejmującą automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców;
3) usługa „hostingu” polegająca na przechowywaniu informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi oraz na jego żądanie;
Platforma internetowa – usługa hostingu, która na żądanie Odbiorcy usługi przechowuje i rozpowszechnia publicznie informacje, chyba że takie działanie jest nieznaczną lub wyłącznie poboczną cechą innej usługi lub nieznaczną funkcją głównej usługi, i ze względów obiektywnych i technicznych nie można z niej skorzystać bez takiej innej usługi, a włączenie takiej cechy lub funkcji w taką inną usługę nie jest sposobem na obejście stosowania DSA;
Publiczne rozpowszechnianie – oznacza udostępnianie informacji na żądanie Odbiorcy usługi, który przekazał informacje, potencjalnie nieograniczonej liczbie osób trzecich.
4. Administrator wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany z Serwisem przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: biuro@frontyzesklejki.pl . Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Użytkownika do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Administratorem. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim.
5. Klient nie może zamieszczać w ramach Serwisu Treści Nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem oraz takich, które:
1) powielają treści, które pojawiały się wcześniej (przed zamieszczeniem nowej treści Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że podobna treść nie została zamieszczona wcześniej);
2) dotyczą spraw technicznych (sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres e-mail podany w Regulaminie);
3) zawierają linki;
4) służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy, np. promowaniu konkurencyjnych platform internetowych;
5) służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek.
6) służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;
7) nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
8) propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
9) nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
10) znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
11) zawierają treści o charakterze szowinistycznym i mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
12) zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;
13) naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
14) zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
15) nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
16) obrażają uczucia religijne;
17) naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób;
18) zawierających wulgaryzmy, hejt osób trzecich, spam.
6. Osoba, która uważa opublikowaną w Serwisie treść za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu, może przesłać do Administratora zgłoszenie dotyczące tej treści (dalej zwana ,,Zgłaszającym”).
7. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Zgłaszającego, Administrator bez zbędnej zwłoki przesyła Zgłaszającemu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
8. Administrator rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję co do treści, której dotyczy zgłoszenie, w terminie do 14 dni w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.
9. O podjętej decyzji Administrator powiadamiania Zgłaszającego bez zbędnej zwłoki.
10. Decyzja Administratora może polegać na usunięciu treści lub pozostawieniu treści w Serwisie.
11. Zgłaszający może odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia jej usunięcia. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie.
12. Administrator rozpatruje odwołania w terminie 14 dni.
13. Na potrzeby rozpatrywania i podejmowania decyzji Administrator nie korzysta ze zautomatyzowanych środków.
14. W ramach Serwisu nie dochodzi do algorytmicznego podejmowania decyzji, w tym decyzji związanych z odwołaniami.
15. W przypadku gdy dostawca usług hostingu poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.
16. Administrator przekazuje koordynatorowi ds. usług cyfrowych właściwemu dla miejsca siedziby Komisji – na ich wniosek i bez zbędnej zwłoki – informacje na temat średniej liczby aktywnych miesięcznie odbiorców usługi w Unii, obliczonej jako średnia liczba w okresie poprzednich sześciu miesięcy, zaktualizowane na moment złożenia takiego wniosku. Koordynator ds. usług cyfrowych lub Komisja mogą zażądać, aby Administrator przekazał dodatkowe informacje dotyczące obliczenia, w tym wyjaśnienia i uzasadnienie odnośnie do wykorzystanych danych. Informacje te nie mogą zawierać danych osobowych.
17. Klient jest uprawniony do zakończenia korzystania z usług Administratora w każdym momencie. W tym celu może użyć dostępnych form zakończenia korzystania z usług jak np. automatyczne kliknięcie w określone przyciski umożliwiające usunięcie konta albo wypisanie się z danej usługi, poprzez usunięcie zamieszczonych przez siebie Treści, jak również może skontaktować się ze Sprzedawcą na dane podane w niniejszym regulaminie. Niniejsze postanowienie nie uchybia obowiązkom i uprawnieniom Administratora wynikającym z innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dalszego przechowywania danych, w tym danych osobowych, w szczególności w celach wskazanych w Polityce prywatności, a wynikających z RODO lub innych ustaw.
18. Administrator za pomocą odpowiednich środków niezwłocznie poinformuje Klienta o istotnych zmianach wprowadzonych w warunkach korzystania z usług Administratora, m.in. w przypadku zmiany zasad dotyczących informacji dozwolonych na temat jego usług lub o innych tego rodzaju zmianach, które mogą mieć bezpośredni wpływ na zdolność Odbiorców do korzystania z usługi, włączając do tego zmiany, o których mowa w poniżej.

Zmiany regulaminu
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności:
1) w przypadkach uzasadnionych względami technicznymi dotyczącymi świadczenia usług oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa,
2) zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy,
3) rozpoczęcia dostarczania przez Sprzedawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania,
4) zmiany sposobów płatności i dostaw.
2. Sprzedawca udostępni nową treść Regulaminu na stronie internetowej Sklepu co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie. Zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom i Subskrybentom pocztą elektroniczną.
3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
4. Użytkownik lub Subskrybent, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta lub Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.
5. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Usługi Konta lub Umowy o dostarczanie Newslettera następuje poprzez złożenie Usługodawcy przez Użytkownika lub Subskrybenta oświadczenia o wypowiedzeniu tej Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w Regulaminie.
6. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Usługodawca usuwa Konto lub wstrzymuje dostarczanie Newslettera.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
2) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
3) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów,
4) Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta.
2. Umowy zawierane poprzez Sklep oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu dotyczącego Umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym Przedsiębiorcą, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
4. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
6. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 08.04.2024

Scroll to Top